شناسایی موانع کسب و کار و ارائه راهکار

در دنیای جدید، بنگاه های کوچک و متوسط SMEs قلب تپنده اقتصاد هستند. کسب و کارهای کوچک و متوسط از ارکان مهم اقتصادی هر کشور به شمار آمده و در رشد اقتصادی آن نقش مهمی ایفا می کنند. اهمیت این کسب و کارها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی شناخته شده است به دلیل نقش این بنگاه ها در توسعه پایدار صنعتی، باید برنامه ریزی در زمینه های مختلف فعالیت آنها مدنظر قرار گیرد. امروزه نوآوری در فضای فناورانه حاضر برای سازمانها الزامی و نقش مهمی ایفا می نماید. در این فضا، سازمان ها به دنبال ایجاد ایده های جدید می باشد تا بتوانند به فشارهای ناشی از جهانی شدن به درستی پاسخ دهند. نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط مدتها است برای پژوهشگران جالب توجه بوده است اما هنوز در زمینه شناسایی توصیف موانع و چالشهای نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط کمبود وجود دارد. بنابراین تیم Mart Club برای برطرف کردن این شکاف، با بررسی پژوهشهای پیشین، موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط را در ۴ دسته کلی شامل: موانع داخلی، موانع عملیاتی، موانع محیطی، و موانع فردی شناسایی و در قالب مدل ارائه نموده است.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *